สงัด ปุยอ๊อก

เกิด                         ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่                        ๔๑/๙ หมู่ ๗ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์               บ้าน 053-805794                มือถือ 086-1913650

Email                spuiock1@hotmail.com , puiock@puiock-gallery.com

ประวัติการศึกษา

๒๕๐๐                                   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

๒๕๐๓                                  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง

๒๕๐๗                                  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๑๘                                  ปริญญาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการทำงาน

๒๕๐๘                                  ครูโรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่

๒๕๑๑                                   ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

๒๕๑๓                                  ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๑๘                                  ครูโรงเรียนสาธิต และครูศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๐ – ๒๕๔๒              หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๒ – ปัจจุบัน              ศิลปินอิสระ

 

นิทรรศการเดี่ยว

๒๕๕๓                    ถิ่นไทยงาม ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

­๒๕๔๘                   ดอกไม้เมืองเหนือ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๒๕๔๐                    ลมเหนือ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๒๕๔๓                    ชีวิตและงาน สงัด ปุยอ๊อก ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร

๒๕๔๓                    ชีวิตและงาน สงัด ปุยอ๊อก ณ หอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๐                    ดอย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๘                    มนต์เมืองเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๖                    สีสันล้านนา ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๔                    เสน่ห์ล้านนา ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๐                    ศิลปกรรมย้อนหลัง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร

 

 

 

กลับหน้าหลัก

เข้าชมบรรยากาศภายในบ้านศิลปะสงัด ปุยอ๊อก

ชมตัวอย่างภาพเขียน

ชมภาพเขียนเพิ่มเติมที่ studio.puiock-gallery.com

ชมภาพเขียนเพิ่มเติมที่ www.puiock-gallery.com